PEGASUS HAVAYOLLARI AKRAN DESTEK PROGRAMI (PEGASUS AIRLINES PEER SUPPORT / PAPS) AYDINLATMA METNİ 1. PAPS VE AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

1.1. Pegasus Havayolları Akran Destek Programı (Pegasus Airlines Peer Support) “PAPS”, Pegasus Havayolları pilotlarında uçuş emniyeti için risk oluşturabilecek durumlara karşı proaktif yaklaşım ve sosyal destek ilkeleri doğrultusunda psikolojik ve mesleki rehberlik hizmeti sunan bir destek programıdır. Program kapsamında destek, gönüllü ve destek eğitimini almış ve yine Pegasus Havayolları’nda görev yapan “Akran Pilotlar” tarafından sağlanır. Bu metinde PAPS Programı kapsamında destek alan pilotlar “Destek Alan Pilotlar” olarak anılacaktır. Pegasus Havayolları, PAPS Programı kapsamında kullanılan kişisel veriler için veri sorumlusu olarak hareket edecektir.

1.2. PAPS Programının yürütülmesinde görev alan PAPS Yönetim Ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur:
 • • Emniyet Yöneticisi Grup Lideri
 • • Emniyet Yönetimi Yöneticisi
 • • Kıdemli Emniyet ve HF Uzmanı
 • • Emniyet Kaza ve Olay İnceleme Uzmanı
 • • Şirket Doktoru
 • • Akran Destek Grup Temsilcisi
 • • Bağımsız Sağlık Kuruluşu Temsilcisi


1.3. PAPS Programının yürütülmesinde görev alan PAPS Gözetim Ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur:
 • • Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı
 • • Emniyet ve Acil Durum Yönetimi Direktörü
 • • Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı
 • • Emniyet Yöneticisi Grup Lideri
 • • Emniyet Yönetimi Yöneticisi
 • • Kıdemli Emniyet ve HF Uzmanı
 • • Emniyet Kaza ve Olay İnceleme Uzmanı
 • • Şirket Doktoru
 • • Akran Destek Grup Temsilcisi
 • • Bağımsız Sağlık Kuruluşu Temsilcisi


1.4. Veri sorumlusunun kimliği, PAPS Programına katılmanız durumunda verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız hakkında bilgi bu “Aydınlatma Metni”nin içeriğini oluşturmaktadır.

1.5. Bu Aydınlatma Metninin kapsamı yalnız PAPS Programı kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ile sınırlıdır.

2. VERİ SORUMLUSU

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (MERSİS No: 0-7230-0470-8500017), Adres: AEROPARK Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul, Türkiye, Telefon: (+90) 216 560 7323, E-posta: KISISELVERILERIM@flypgs.com.

3. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI

3.1. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

3.2. PAPS Programı kapsamında Akran Pilotlara ve Destek Alan Pilotlara ait kişisel veriler yer alır.

3.3. PAPS Programına başvuru ve ilgili destek programının yürütülmesi kapsamında Destek Alan Pilotun kimlik bilgileri (adı, soyadı), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi) ve özlük bilgileri (görev yaptığı üs bilgisi ve unvan) PAPS İnternet Sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden elektronik olarak kayıt altına alınır ve Akran Pilot atama sürecinde Akran Grup Liderleri ve ilgili Akran Pilot ile paylaşılır. Akran Pilot seçimi her koşulda Destek Alan Pilot onayına bağlıdır. Başvurucunun başvuru formunda kimlik bilgileri yerine bir takma isim ve alternatif iletişim kanalları beyanı ile anonim bir şekilde başvurma hakkı saklıdır. Başvurunun Destek Alan Pilot adına başka bir Pegasus Havayolları çalışanı veya Destek Alan Pilot yakını tarafından yapılması durumunda başvuru sahibine ait kimlik ve iletişim bilgileri de kayıt altına alınır.

3.4. Akran Pilotlara ait kimlik bilgileri (adı, soyadı), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi), özlük bilgileri (kıdem, uçak tipi, özgeçmiş) ve Mesleki Deneyim (eğitim) bilgileri PAPS Programı işletim sisteminde Akran Grup Liderlerinin erişimine açık olacak şekilde saklanır. PAPS Programı işletim sistemi Pegasus Havayolları sunucuları üzerinde barındırılmaktadır.

3.5. Başvuru formunda hangi konuda destek ihtiyacı olduğu hakkında beyanda bulunulabilir. Bu beyan destek sürecinde Akran Pilotla paylaşılabilir. Destek süreci Destek Alan Pilot ile Akran Pilot arasında gizlilik esasları doğrultusunda yürütülür. Görüşmelere ait değerlendirme kayıtları Akran Pilot tarafından PAPS Programı işletim sisteminde Destek Alan Pilotun anonimliğini koruyacak şekilde Akran Grup Liderleri ve PAPS Yönetim Ekibinin erişimine açılır.

3.6. PAPS Programı kapsamında uçuş emniyetini etkileyebileceği değerlendirilen durumlarda uçuş görevlerinin kısıtlanması veya durdurulması ihtiyacı tespit edilebilir. Bu durumda Pegasus Havayolları tarafından alınacak tedbirin değerlendirilmesi ve karara bağlanması PAPS Gözetim Ekibi tarafından yürütülür.

3.7. Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve bu süreleri aşmamak kaydıyla saklanmaktadır. Bunun dışında yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMAÇLARI VE DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER

4.1. PAPS Programı kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve bu amaç kapsamında karşılık gelen kanuni veri işleme şartına dayanılarak işlenecektir:

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Amaç İçin İşlenen Veri Kategorileri Belirtilen Amaç için Verilerinizi İşlerken Dayandığımız Hukuki Neden
PAPS Programına Akran Pilot veya Destek Alan Pilot olarak katılım sağlanması, PAPS Programı kapsamında destek hizmetinin sürdürülmesi, tüm destek süreçlerinin Akran Grup Liderleri ve PAPS Yönetim Ekibi tarafından takibi.

PAPS Programı kapsamında destek sürecinin onayınızı takiben profesyonel destek sağlanarak devam etmesi
Kimlik Bilgileri,
İletişim Bilgileri,
Özlük Bilgileri,
Mesleki Deneyim Bilgileri,
Çalışan Yakınları Bilgisi Sağlık Verileri
PAPS Programı kaynağını uçuş emniyeti ve uçuş operasyonu açısından Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek 19 (Emniyet Yönetimi), 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, işverenin çalışanı gözetme yükümlülüğü açısından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan almaktadır. Bununla birlikte PAPS Programı yasal olarak işletilmesi zorunlu bir uygulama değildir. Program kapsamında tüm bilgiler Akran Pilot veya Destek Alan Pilot tarafından sağlanır. Programa katılım gönüllü olmakla birlikte katılım sonrası Pegasus Havayolları tarafından kayıt altına alınan kişisel bilgiler, Pegasus Havayolları ve program katılımcıları için bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleme zorunluluğuna dayanmaktadır. PAPS Programı süresince elde edilen sağlık verileriniz, profesyonel destek almanız konusunda onay vermeniz halinde açık rızanız alınarak, size profesyonel destek sağlayacak üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

5.1. PAPS Programına konu kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durumlar haricinde PAPS Programında görev almayan Pegasus Havayolları çalışanı veya başka bir kişi ile paylaşılmayacaktır:
 • • Açık rızanıza istinaden gerçekleştirilecek veri aktarımları.
 • • Destek sürecinin profesyonel destek sağlanarak devam etmesi ihtiyacının tespit edilmesi durumunda onayınıza istinaden profesyonel destek verecek uzmanın faaliyeti için gerekli veya faydalı görülecek bilgiler.
 • • Uçuş emniyetini etkileyebileceği değerlendirilen durumlarda uçuş görevlerinin kısıtlanması veya durdurulması konusunda değerlendirme ve karar konusunda yetkili PAPS Gözetim Ekibine aktarılması gerekli bilgiler.
 • • Kişisel verileriniz yasal zorunluluk, yasal süreçler, davalar ve/veya yetkili idari veya adli kurumlarca talep edilmesi halinde resmi kurumlar ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, PAPS Program Kurallarının uygulanması veya Program katılımcılarının korunması için gerekli olduğu belirlendiğinde hakların korunması ve tesisi için idari veya adli mercilere açıklanabilir.


6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6.1. Her zaman veri sorumlusuna başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Bu taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen başvuru usullerine uygun olarak Kişisel Verilerin Korunması Yöneticisi adına Madde 2’de belirtilen ilgili veri sorumlusu adresine veya aynı maddede belirtilen diğer başvuru kanalları üzerinden iletebilirsiniz.

6.2. Taleplerinizi en kısa zamanda ve her durumda en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracağız.

6.3. PAPS Programı kapsamında destek hizmetlerinin sunulabilmesi ve kullanıcı deneyiminizin geliştirilebilmesi için veri sorumlusuna doğru ve eksiksiz veriler sağlamanız gerekir. Veri sorumlularının sizler hakkında işlemekte olduğu verilerin doğru olmadığından şüphelenirseniz, gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için lütfen bu durumu bildiriniz.

7. DİĞER KONULAR

7.1. PAPS Programı kapsamında hizmetlerinin sunumuna ilişkin idari ve teknik güvenlik tedbirleri ve kişisel verileriniz ile ilgili olabilecek diğer konular için lütfen Pegasus Doküman Yönetim Sistemi (QDMS) üzerinden erişiminize sunulan ilgili şirket düzenlemelerini inceleyiniz veya sorunuz olması durumunda yukarıda belirtilen kanallar üzerinden veri sorumlusu ile iletişime geçiniz.

7.2. PAPS İnternet Sitesi ziyaret edildiğinde çerez (cookies) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar kullanıcının sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra yeniden kullanılabilir. Bir çerezin kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü erişim yapılan cihaza özgüdür ve IP adresi, internet sitesini ziyaret tarih ve saati, sitenin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen sayfaların başarıyla kullanıcıya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler kişiyle eşleştirilmeden, cihaz ile bağlantılı olarak tutulur. Çerez verilerinden, sitenin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve sitenin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen çevrimiçi hizmetlerinin geliştirilmesini mümkün kılar.

7.3. Bu Aydınlatma Metni son olarak 15.02.2021 tarihinde güncellenmiştir.